รับตรง57 ต้นกล้า ICT มหาวิทยาลัยพะเยา 2557 (ครั้งที่ 2)

รับตรง57 ต้นกล้า ICT มหาวิทยาลัยพะเยา 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการต้นกล้า ICT ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 40 คน
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 40 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

จำนวนรับ

 • รวม 280 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์