รับตรง57 นักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าราชการตำรวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2557

รับตรง57 นักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าราชการตำรวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2557

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก บรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ และข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนในกลุ่มงานเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนนายสิบตำรวจ (นศต.)
  • กองบัญชาการตํารวจนครบาล — 1000 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 1 — 700 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 2 — 550 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 3 — 300 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 4 — 150 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 5 — 350 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 6 — 150 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 7 — 370 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 8 — 600 อัตตรา
  • ตํารวจภูธรภาค 9 — 100 อัตตรา
  • กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน — 1200 อัตตรา
  • กองบัญชาการตำรวจสันติบาล — 100 อัตตรา
  • กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด — 100 อัตตรา
  • สํานักงานนายตํารวจราชสํานักประจํา — 30 อัตตรา
  • ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ — 900 อัตตรา
 • ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ส.ต.ต.
  • สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ (ทำหน้าที่วิทยาการ) — 100 คน
  • สํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) — 50 คน
  • กองบังคับการกองบินตำรวจ (ทำหน้าที่ช่างอากาศยาน) — 50 คน

จำนวนรับ

 • รวม 6800 คน

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์