รับตรง57 พัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง57 พัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 18 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน
   • ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณเท่านั้น
  • ออกแบบนิเทศศิลป์หลักสูตรนานาชาติ 20 คน
   • ม.6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือศิลป์-ภาษาเท่านั้น

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
  • TOEFL (IBT) — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • CU-TEP (คะแนนดิบ) — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • RMIT — ผ่านเกณฑ์ Uper-Intermediate (เทียบเท่า IELTS ระดับ 5)

จำนวนรับ

 • รวม 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์