รับตรง57 ใช้คะแนน Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง57 ใช้คะแนน Admissions คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้คะแนน Admissions ประจําปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 คน
  • วิศวกรรมเคมี 13 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน
  • วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 4 คน
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 9 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

จำนวนรับ

 • รวม 39 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์