รับตรง57 คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.มหิดล 2557

รับตรง57 คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.มหิดล 2557

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงโดยคณะ) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 24 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL-ITP — 500 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-PAPER BASE — 500 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-COMPUTER BASE — 160 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-INTERNET BASE — 79 คะแนนขึ้นไป
  • IELTS — 6.0 คะแนนขึ้นไป

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ