TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

รับตรง57 คณะทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) ม.มหิดล 2557

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบรับตรงโดยคณะ) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 24 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
  • TOEFL-ITP — 500 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-PAPER BASE — 500 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-COMPUTER BASE — 160 คะแนนขึ้นไป
  • TOEFL-INTERNET BASE — 79 คะแนนขึ้นไป
  • IELTS — 6.0 คะแนนขึ้นไป

จำนวนรับ

 • 30 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10