รับตรง57 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาฯ ม.พะเยา 2557

รับตรง57 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาฯ ม.พะเยา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 18 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 20 คน
  • สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 20 คน
  • สาขาวิชาการตลาด 10 คน
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 10 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 20 คน
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง 30 คน
  • สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 20 คน
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน
 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • สาขาวิชาการประมง 30 คน
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 20 คน
  • สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ 10 คน
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 30 คน
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมี 10 คน
  • สาขาวิชาชีววิทยา 10 คน
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 30 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 10 คน
  • สาขาวิชาสถิติ 30 คน
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 30 คน
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จำนวนรับ

 • รวม 600 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์