รับตรง57 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 (รอบ 2-หลัง Admission)

รับตรง57 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 (รอบ 2-หลัง Admission)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการระบบรับตรง (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 16 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 18 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 11 คน
  • สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 30 คน
  • สาขาวิชาเคมี 30 คน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 13 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ 15 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) 16 คน
  • สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 5 คน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 6 คน
  • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตร 5 ปี) 5 คน
 • คณะสังคมสงเคราะห์
  • สาขาวิชาจิตวิทยา 6 คน
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 4 คน
  • สาขาวิชาพัฒนาสังคม 7 คน
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 25 คน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 25 คน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 25 คน

คุณสมบัติ

 • มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และ 2556
 • มีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2555, ครั้งที่ 1/2556, ครั้งที่ 2/2556, ครั้งที่ 1/2557, ครั้งที่ 2 22557

จำนวนรับ

 • รวม 261 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ