รับตรง57 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี ม.บูรพา-จันทบุรี 2557

รับตรง57 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี ม.บูรพา-จันทบุรี 2557

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17-29 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 30 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) 30 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจ 30 คน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 30 คน
 • คณะอัญมณี
  • สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ 30 คน
  • สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 40 คน
  • สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

จำนวนรับ

 • รวม 250 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์