รับตรง57 วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ลำปาง 2557 (หลัง Admission)

รับตรง57 วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-ลำปาง 2557 (หลัง Admission)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติมหลัง Admission)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 17 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของ 17 จังหวัดภาคเหนือ เน้นสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครมาทางอีเมล์ของคณะฯ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ