รับตรง57 หลัง Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557

รับตรง57 หลัง Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบหลัง Admission) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

ข่าวด่วน

1. กลุ่มใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
2. กลุ่มที่ใช้คะแนนผลการทดสอบ

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 13 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
  • คณะเกษตรศาสตร์
   • สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ 100 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 40 คน
   • สาขาวิชาประมง 40 คน
 • +คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง 15 คน
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนผลการเรียน) 25 คน
 • คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
  • สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 50 คน
 • คณะบริหารศาสตร์
  • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ม.6) 40 คน
  • สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ปวช.) 40 คน
 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว 30 คน
  • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 40 คน
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 30 คน
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 40 คน
  • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 20 คน
 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 40 คน
  • สาขาวิชาการบัญชี 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
 • คณะรัฐศาสตร์
  • สาขาการปกครองท้องถิ่น 80 คน
 • กลุ่มที่ใช้คะแนนผลการทดสอบ
  • คณะเกษตรศาสตร์
   • สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • สาขาวิชาประมง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป 100 คน
 • คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า

  จำนวนรับ

  • รวม 820 คน

  วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

  รับข่าวสารเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์