รับตรง57 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557 (เพิ่มเติม)

รับตรง57 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อฯ โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 10 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 50 คน
  • สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 5 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ 2 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 10 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 25 คน
  • สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)
  • สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • สาขาวิชาเคมี 10 คน
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 40 คน
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 8 คน
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 22 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 คน
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 40 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 25 คน
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 19 คน

จำนวนรับ

 • รวม 361 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์