รับตรง57 โควตาโรงเรียนสาธิตมมส.(ฝ่ายมัธยม) ม.มหาสารคาม 2557

รับตรง57 โควตาโรงเรียนสาธิตมมส.(ฝ่ายมัธยม) ม.มหาสารคาม 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 8 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 3 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาธารณสุขศาสตร์ 1 คน
  • โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 1 คน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี 5 คน
  • ชีววิทยา 2 คน
  • ฟิสิกส์ 1 คน
  • จุลชีววิทยา 1 คน
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการอาหาร 5 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน
  • เทคโนโลยีการเกษตร 5 คน
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 คน
  • สัตวศาสตร์ 5 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 คน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 5 คน
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา 5 คน
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • สารสนเทศศาสตร์ 5 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม 5 คน
  • ภูมิสารสนเทศ 3 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์ 2 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 1 คน
  • สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 1 คน
  • สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 1 คน
  • นฤมิตศิลป์ 1 คน
  • สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 1 คน
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • บัญชีบัณฑิต 10 คน
  • การตลาด 10 คน
  • การจัดการ 10 คน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 คน
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ 10 คน
  • การบริหารการเงิน 10 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 10 คน
  • การจัดการประกอบการ 10 คน
  • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 10 คน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 10 คน
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 10 คน
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การจัดการท่องเที่ยว 5 คน
  • การจัดการโรงแรม 5 คน
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาไทย 3 คน
  • ภาษาอังกฤษ 1 คน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 คน
  • ภาษาญี่ปุ่น 1 คน
  • ภาษาฝรั่งเศส 1 คน
  • ประวัติศาสตร์ 4 คน
  • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 2 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร 2 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว 2 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-พม่า 2 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม 2 คน
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • การเมืองการปกครอง 3 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 3 คน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 คน
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์ 3 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 2 คน
  • คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 2 คน
  • ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 1 คน
  • การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 1 คน
  • จิตวิทยา 1 คน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 คน
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • ดุริยางคศิลป์ 2 คน
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • วัฒนธรรมศาสตร์ 10 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 • ต้องเคยสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตารับตรงทั่วไป
 • ต้องไม่เคยรายงานตัวเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในไทยทั่วประเทศ หรือ หากมีการรายงานตัวเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ต้องขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาก่อนการสมัคร
 • ต้องไม่เป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบกลาง Admission ประจําปีการศึกษา 2557 ตามประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • ต้องมีผลการเรียน 6 ภาคเรียนตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
 • ต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 หรือ ครั้งที่ 2/2557

จำนวนรับ

 • รวม 272 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์