รับตรง57 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

รับตรง57 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติ

  • เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • มีผลคะแนนทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติประกอบด้วย O-NET / GAT / PAT1

จำนวนรับ

  • 50 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง โดยนำเอกสารมายื่นสมัครที่ โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 506

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ