โครงการรับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (นานาชาติ) ตรี+โท คณะสถาปัตย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2557 (ช่วงที่ 3)

โครงการรับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (นานาชาติ) ตรี+โท คณะสถาปัตย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2557 (ช่วงที่ 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) UDDI คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2557 (ช่วงที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 14 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรีควบโท

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้นม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
   • Computer-based — ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
   • Internet-based — ไม่น้อยกว่า 61 หรือ
  • TU-GET — ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  • IELTS — ไม่น้อยกว่า 6.0
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่น้อยกว่า 400 หรือ
   • Computer-based — ไม่น้อยกว่า 97 หรือ
   • Internet-based — ไม่น้อยกว่า 32 หรือ
  • TU-GET — ไม่น้อยกว่า 400 หรือ
  • IELTS — ไม่น้อยกว่า 4.5

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 25 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ