โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557 (รอบ 3)

โครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 3) โดยวิธีรับตรง

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 7 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 10 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 20 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 15 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) 20 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 • มีผลคะแนนจากการสอบ GAT-ความถนัดทั่วไป, PAT1-ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, PAT2-ความถนัดทางวิทยาศาสตร์, PAT3-ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

จำนวนรับ

 • รวม 65 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทาง E-Mail หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ