โครงการรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2557 (ครั้งที่ 3)

โครงการรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2557 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเทียบโอน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ถึง 18 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • เกษตรกลวิธาน 30 คน
   • พืชศาสตร์ 30 คน
   • สัตวศาสตร์ 30 คน
   • ประมง 30 คน
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี เทียบโอน
   • เกษตรกลวิธาน 30 คน
   • พืชศาสตร์-พืชไร่ 30 คน
   • พืชศาสตร์-พืชสวน 30 คน
   • พืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 30 คน
   • สัตวศาสตร์ 30 คน
   • ประมง 30 คน
   • เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 30 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 คน
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 30 คน
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • วิศวกรรมเกษตร 30 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี เทียบโอน
   • วิศวกรรมเกษตร 20 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี เทียบโอน
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • การบริหารธุรกิจเกษตร 40 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • เศรษฐศาสตร์ 40 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต — ปริญญาตรี เทียบโอน
   • การจัดการภาคปกติ 20 คน
   • การจัดการภาคสมทบ 30 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 20 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต — ปริญญาตรี เทียบโอน
   • วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 20 คน
 • สถาบันเทคโนโลยีการบิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต — ปริญญาตรี 4 ปี
   • การจัดการการบิน 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์