โครงการรับตรง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557 (รอบ 2)

โครงการรับตรง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 19 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)

คุณสมบัติ

  • คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
  • รับนักเรียนทุนแผนการเรียน
  • คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สะสม 6 ภาคการศึกษา แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 1.50
  • มีผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
  • มีผลคะแนนการสอบแบบทดสอบ GAT / PAT1 (อายุไม่เกิน 2 ปี)

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์