โครงการรับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) ม.ทักษิณ 2557 (รอบ 2)

โครงการรับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) ม.ทักษิณ 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

คุณสมบัติ

 • กลุ่มเรียนวันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
  • กลุ่มที่ 1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขา
  • กลุ่มที่ 2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • กลุ่มเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 20.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าทุกสาขา

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • กลุ่มเรียนวันศุกร์ – อาทิตย์ กลุ่มที่ 1 — 50 คน
 • กลุ่มเรียนวันศุกร์ – อาทิตย์ กลุ่มที่ 2 — 40 คน
 • กลุ่มเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ — 50 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3