รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558

โครงการรับตรง คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสวนดุสิต 2557 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 3

กําหนดการรับสมัคร

  • 12 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 คน
  • คณะวิทยาการจัดการ
    • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน

จำนวนรับ

  • รวม 200 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์