TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

โครงการรับตรง เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 คน
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 10 คน
 • สาขาวิชาสถิติ 15 คน
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 คน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 คน
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 30 คน
 • สาขาวิชาเคมี 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลคะแนนจากการสอบ GAT / PAT1 / PAT2 / GPAX

จำนวนรับ

 • รวม 160 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7