โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2557 (รอบ 2)

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 5 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 คน
  • สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 20 คน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 20 คน
  • สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 10 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการ 30 คน
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 30 คน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของปีการศึกษา 2556
 • ผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6