โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 (เพิ่มเติม)

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 10 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 10 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตรภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) 5 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ 4 คน
 • คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 4 คน
  • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 8 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 7 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 15 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 11 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 8 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 9 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 คน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11 คน
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 10 คน
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย 10 คน
  • สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์สากล 15 คน
  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา 15 คน
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ 10 คน
 • คณะสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 30 คน
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม 30 คน
  • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม 30 คน
 • สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 10 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจากการคัดเลือกทุกวิธีการ ประจำปีการศึกษา 2557
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2557
 • มีผลคะแนนรวมที่ได้จากการคำนวณตามองค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางประจําปีการศึกษา 2557

จำนวนรับ

 • รวม 264 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่งานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์