รับตรง58 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2558

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2557 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ภาคปกติ รอบที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (จบการศึกษาสายการเรียนวิทย์-คณิต)
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (จบการศึกษาสายการเรียนวิทย์-คณิต)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ (จบการศึกษาสายการเรียนวิทย์-คณิต หรือคณิต-อังกฤษ หรือคณิตเพิ่มเติม)
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (จบการศึกษาสายการเรียนวิทย์-คณิต)
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกสาย)
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ธุรกิจการเงิน (จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกสาย)
  • สาขาวิชาสถิติประยุกต์ การจัดการคุณภาพ (จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ทุกสาย)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 26 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน้า: 1 2 3 4