โครงการรับตรง รอบหลัง Admission สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.หัวเฉียวฯ 2557

โครงการรับตรง รอบหลัง Admission สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.หัวเฉียวฯ 2557

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบหลัง Admission สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 15 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะการแพทย์แผนจีน
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณสมบัติ

  • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • มีผลคะแนนการสอบ O-NET / GAT / PAT2

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์