โครงการรับตรง ปริญญาตรีและปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง ม.ราชภัฏธนบุรี 2557 (รอบ 5)

โครงการรับตรง ปริญญาตรีและปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง ม.ราชภัฏธนบุรี 2557 (รอบ 5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรี 5 ปี และปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 5)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ

คุณสมบัติ

 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 5 ปี
  • รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) / กศน.
 • ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง
  • รับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพฯ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์