TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 มิถุนายน – 6 กรฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • มีผลคะแนนจากการทดสอบ O-NET และ GAT/PAT1/PAT2

จำนวนรับ

  • 100 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของภาควิชาฯ

เว็บไซต์