TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

โครงการรับตรง ผลิตบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ ม.พะเยา 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบุคลากรสาธารณสุขด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 4 กรกฎาคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต — 30 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต — 30 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต — 30 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต — 30 คน

คุณสมบัติ

  • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือเทียบเท่า
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป

จำนวนรับ

  • รวม 120 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5