โครงการรับตรง สำนึกรักบ้านเกิด สาขาการจัดการสมัยใหม่ฯ วิทยาลัยศิลปะฯ ม.เชียงใหม่ 2557

โครงการรับตรง สำนึกรักบ้านเกิด สาขาการจัดการสมัยใหม่ฯ วิทยาลัยศิลปะฯ ม.เชียงใหม่ 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการสำนึกรักบ้านเกิด หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในแผนการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-คำนวณ) เท่านั้น โดยมีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.30
  • ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 8 อำเภอในจังหวัดลำพูน ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านธิ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง อําเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ก่อนวันที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  • มีแฟ้มประวัติ (พอร์ดโฟลิโอ) แนบมาพร้อมกับใบสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

จำนวนรับ

  • 30 คน

วิธีสมัคร

  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้อง 101-1 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ