โครงการรับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 • มีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556
 • มีคะแนนจากการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษดังนี้
  • IELTS — ไม่น้อยกว่า 6.5 หรือ
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่น้อยกว่า 550 หรือ
   • Computer-based — ไม่น้อยกว่า 213 หรือ
   • Internet-based — ไม่น้อยกว่า 79 หรือ
  • TU-GET — ไม่น้อยกว่า 500

จำนวนรับ

 • 15 คน

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครรับตรงมาที่อีเมล์ของคณะฯ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ