โครงการรับตรง การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557 (รอบ 2)

โครงการรับตรง การพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง รอบที่ 2

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 7 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย GPAX (6 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลคะแนนจากการสอบ GAT / PAT2

จำนวนรับ

  • ไม่น้อยกว่า 24 คน

วิธีสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมล์ของภาควิชาฯ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ