โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ม.บูรพา 2557 (ครั้งที่ 2)

โครงการรับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ม.บูรพา 2557 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  • สาขาวิชาจิตวิทยา
  • สาขาวิชาศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  • สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
 • คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพานิชนาวี
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
 • วิทยาลัยนานาชาติ (ภาคปกติ)
  • กลุ่มวิชาการจัดการ
  • กลุ่มวิชาการเงิน
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
  • กลุ่มวิชาการทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนา
  • กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX (6 ภาคเรียน) และผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

จำนวนรับ

 • รวม 685 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ