TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

โครงการรับตรง ระบบพิเศษ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
  • ภาษาไทย 30 คน
  • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 30 คน
  • ภาษาอังกฤษ 20 คน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 คน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 คน
  • ภาษาจีน 20 คน
  • ภาษาญี่ปุ่น 20 คน
  • ภาษาฝรั่งเศส 30 คน
  • ประวัติศาสตร์ 50 คน
  • การพัฒนาชุมชน 20 คน
  • ภาษาเกาหลี 30 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 30 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 30 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า) 30 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 25 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 30 คน

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

จำนวนรับ

 • รวม 420 คน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครรับตรงด้วยตนเอง ที่ห้องวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน้า: 1 2 3