โครงการรับตรง ขยายโอกาสทางการศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2557

โครงการรับตรง ขยายโอกาสทางการศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 150 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการ 100 คน
  • สาขาวิชาการตลาด 50 คน
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 50 คน
  • สาขาวิชาการบริหารการเงิน 50 คน
  • สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ 20 คน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 คน
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 20 คน
  • สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 20 คน

คุณสมบัติ

 • กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (GPAX)
  • มีผลคะแนนการทดสอบความถนัดทั่วไป GAT
 • กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (GPAX)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • รวม 530 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร MBS ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
หน้า: 1 2 3 4 5