โครงการรับตรง สมทบพิเศษ วุฒิม.6/ปวช. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

โครงการรับตรง สมทบพิเศษ วุฒิม.6/ปวช. พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี วุฒิม.6/ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557
 • 10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • จัดการศึกษาที่มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมไมโครและนาโนอิเล็กทรอนิกส์
    • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
   • วิศวกรรมชีวการแพทย์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา)
   • สถิติประยุกต์
   • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมโยธา
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักร
    • แขนงวิชาช่างเครื่องจักรกล
    • แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมโพลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
    • แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
    • แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
 • จัดการศึกษาที่มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
    • แขนงวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
    • แขนงวิชาเครื่องจักรกลและแปรอาหาร
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนา
 • จัดการศึกษาที่มจพ. วิทยาเขตระยอง
  • คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี พ.ศ. 2555-2557
 • และหรือ มีผลคะแนนจากการสอบความถนัดทั่วไป (GET)
 • และหรือ มีผลคะแนนจากการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
 • สามารถใช้คะแนน GET/PAT ครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 2/2557

วิธีสมัคร

 • สมัครรับตรงทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • สมัครที่มหาวิทยาลัย มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ