TCAS64 รอบ 1 Early Admission ภาษาและวัฒนธรรม-หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 Early Admission ภาษาและวัฒนธรรม-หลักสูตรนานาชาติ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Early Admission สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นความเรียง
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม หลักสูตรนานาชาติ ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์