โครงการรับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2557 (เพิ่มเติม)

โครงการรับตรง ภาคปกติ ม.ราชภัฏเชียงราย 2557 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • บริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
  • บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
  • บริหารธุรกิจ (การตลาด)
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)
  • นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ (ภาษาศาสตร์)
  • ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ)
  • ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • นวัตกรรมการออกแบบ
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมพลังงาน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • การจัดการท่าอากาศยาน
  • การจราจรทางอากาศ
  • การขนส่งสินค้าทางอากาศ
  • นักบินพาณิชย์ตรี
 • สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
  • การปกครองท้องถิ่น
 • สำนักวิชาสังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ทัศนศิลป์
  • ดนตรี
  • คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
  • สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
  • จิตวิทยาสังคม (จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กราฟฟิคดีไซน์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สำนักวิชาบัญชี
  • บัญชีบัณฑิต
 • สำนักวิชากฎหมาย
  • นิติศาสตร์
 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สำนักวิชาการท่องเที่ยว
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การบริหารโรงแรม
  • การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบรับตรงทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์