TCAS64 รอบ 1 Portfolio เพิ่มเติม โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio เพิ่มเติม โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Portfolio เพิ่มเติม ระบบจัดสรร-โควตาสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการอาหาร-แม่โจ้.แพร่
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร-แม่โจ้.แพร่
  • ชีววิทยาประยุกต์-แม่โจ้.แพร่
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 4)
 • กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • พลังงานทดแทน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • (หน้า 5)
 • กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • (หน้า 5)
 • กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม วนเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร
  • พืชไร่
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช-แม่โจ้.แพร่
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช-แม่โจ้.ชุมพร
  • พืชสวน
  • อารักขาพืช
  • เกษตรเคมี
  • ปฐพีศาสตร์
  • การส่งเสริมและการสื่อสารเกษตร
  • วิทยาการสมุนไพรสหวิทยาการ
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์-แม่โจ้.แพร่
  • การประมง
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง-แม่โจ้.ชุมพร
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
  • เกษตรป่าไม้-แม่โจ้.แพร่
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้-แม่โจ้.แพร่
  • (หน้า 7)
 • กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี และเศรษฐศาสตร์
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • การบัญชี-แม่โจ้.แพร่
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • นวัตกรรมการค้าปลีกสมัยใหม่-หลักสูตรพรีเมียม
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
  • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ-เน้นสองภาษา
  • (หน้า 9)
 • กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว-แม่โจ้.แพร่
  • การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ-แม่โจ้.ชุมพร
  • โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ-ECP
  • (หน้า 11)
 • กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
  • การสื่อสารดิจิตอล
  • รัฐศาสตร์
  • รัฐศาสตร์-แม่โจ้.แพร่
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • การเมืองและการปกครองท้องถิ่น-แม่โจ้.ชุมพร
  • การจัดการชุมชน-แม่โจ้.แพร่
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ในระดับดี หรือมีประวัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • อาจารย์แนะแนวคัดเลือก
 • มหาวิทยาลัยคัดเลือก
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์