โครงการรับตรง ผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ม.นเรศวร 2557 (รอบพิเศษ)

โครงการรับตรง ผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ม.นเรศวร 2557 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2557 (สมัครทางไปรษณีย์)
 • บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
  • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 15 คน
  • สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 20 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน
 • มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทย

จำนวนรับ

 • รวม 35 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา (รับเข้าศึกษา) โครงการผู้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์