TCAS64 รอบ 1 Portfolio สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2564

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษาใน
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 • เป็นหญิง หรือชาย โสด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
 • มีผลงานกิจกรรมตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 6)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบบุคลิกภาพ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์