TCAS64 รอบ 1 บูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ม.บูรพา-สระแก้ว 2564 (ครั้งที่ 1)

TCAS64 รอบ 1 บูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ม.บูรพา-สระแก้ว 2564 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยา เขตสระแก้ว เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • นวัตกรรมการผลิตพืช
  • นวัตกรรมการผลิตสัตว์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 80 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5-19 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์