TCAS64 รอบ 1 โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 ม.บูรพา-สระแก้ว 2564

TCAS64 รอบ 1 โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 ม.บูรพา-สระแก้ว 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจวิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการ
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 220 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5-19 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์