TCAS64 รอบ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา-จันทบุรี 2564 (ครั้งที่ 1)

TCAS64 รอบ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา-จันทบุรี 2564 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
  • เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล
  • เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบพืชอาหาร
  • การตลาดและบริการ
  • การประกอบการ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีทางทะเล
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • การออกแบบเครื่องประดับ
 • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สระบุรี
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 365 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5-19 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์