TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา 2564

TCAS64 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา 2564

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-ภาคพิเศษ
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • วาริชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • การตลาดและบริการ
  • การประกอบการ
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • เทคโนโลยีและการจัดการไม้ผล
  • เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์และการออกแบบคืออาหาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • การออกแบบเครื่องประดับ
  • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
 • คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
  • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
  • การบริหารทั่วไป
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
  • พืชศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • (หน้า 16)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. จากศูนย์มหาวิทยาลัยภูมิภาคหรือศูนย์กรุงเทพฯ
 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 หรือค่าย 3 จากศูนย์ทุกศูนย์ทั่วประเทศ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 296 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยืมผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 15)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 14)

กําหนดการรับสมัคร

 • 5-19 มกราคม 2564
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์