TCAS64 รอบ 1 นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564

TCAS64 รอบ 1 นักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารและพัฒนาชุมชน
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาจีน แผน 1
  • ภาษาจีน แผน 2
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาไทย
  • ภาษามลายู
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลักสูตร 2 ปริญญา
  • (หน้า 5)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • การวัดและประเมินทางการศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะการออกแบบ
  • (หน้า 8)
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • การบัญชี
  • การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ
  • การตลาด
  • การประกอบการและการจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
  • การบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม
  • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • พลศึกษา
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • สัตวศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • การแพทย์แผนไทย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์
  • (หน้า 5)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน
 • มหาวิทยาลัยคัดเลือก
 • (หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 13 มกราคม 2564
 • (หน้า 12)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์