TCAS64 รอบ 1 นักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564

TCAS64 รอบ 1 นักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตสงขลา

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์
  • ภาษาไทย
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศิลปศึกษา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง
  • ศิลปะการออกแบบ
  • ดุริยางคศาสตร์ไทย
  • ดุริยางคศาสตร์สากล
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ – วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถพิเศษด้านศิลปกรรมตาม ที่หลักสูตรกำหนดมีคุณสมบัติเพิ่มเติมแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 13 มกราคม 2564
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์