รับตรง64 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2564

รับตรง64 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • ผ่านการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
  • ผ่านการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • อายุ 16 ถึง 35 ปี
 • มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กําหนดการรับสมัคร

 • 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง64 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2564

เว็บไซต์