TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) รอบ 2 ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 20 มิถุนายน 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษภาคพิเศษ

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลคะแนนทดสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2

จำนวนรับ

  • 70 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถนำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับตรง มายื่นสมัครได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา ชั้น 1 ห้อง LLB101 สำนักงานโครงการฯ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7