โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) รอบ 2 ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

โครงการรับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) รอบ 2 ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 20 มิถุนายน 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษภาคพิเศษ

คุณสมบัติ

  • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีผลคะแนนทดสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2

จำนวนรับ

  • 70 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถนำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับตรง มายื่นสมัครได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคารการเรียนรู้ทางภาษา ชั้น 1 ห้อง LLB101 สำนักงานโครงการฯ

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ