TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2564

TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ม.ราชภัฏนครราชสีมา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาพิเศษ
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
  • นาฏศิลป์ไทย
  • พลศึกษา
  • พุทธศาสนศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 6)
 • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
  • วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • (หน้า 10)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เกษตรศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • ภูมิสารสนเทศ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 11)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • การจัดการโรงแรม
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • (หน้า 15)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 17)
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • รัฐศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 18)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • (หน้า 19)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • การเงินและการธนาคาร
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • (หน้า 20)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 21)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 22)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • สื่อสารมวลชน
  • สื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
  • (หน้า 22)
 • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  • นวัตกรรมเซรามิค
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 23)
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • (หน้า 24)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมการก่อสร้าง
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • (หน้า 24)
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • (หน้า 25)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: