TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ TCAS64 รอบ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • ดนตรีศึกษา
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • พระพุทธศาสนา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • (หน้า 8)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดุริยางคศิลป์
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาสังคมเมือง
  • การออกแบบ
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • (หน้า 11)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • (หน้า 13)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • การบัญชี
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การท่องเที่ยวหลักสูตร 2 ภาษา
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • ประเภทความสามารถทางวิชาการ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00
 • ประเภทความสามารถพิเศษ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาประเภทกำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: