TCAS64 รอบ 2 โควตา ราชมงคลธัญบุรี 2564

TCAS64 รอบ 2 โควตา ราชมงคลธัญบุรี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การจัดการโรงแรม
  • การจัดการโรงแรม-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร-ภาคพิเศษ
  • อุตสาหกรรมการบริการการบิน
  • (หน้า 7)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
  • ครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา
  • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 9)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • การผลิตพืช
  • สัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 12)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมพอลิเมอร์
  • วิศวกรรมนวัตกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
  • (หน้า 15)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การค้าปลีก-ภาคพิเศษ
  • การจัดนิทรรศการและการตลาดเชิงกิจกรรม
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • นวัตกรรมการจัดการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  • การเงิน
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • International Business Administration นานาชาติ
  • Logistics and Supply Chain Management นานาชาติ
  • (หน้า 17)
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • การออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย
  • อาหารและโภชนาการ
  • ศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • (หน้า 27)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จิตรกรรม
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะไทย
  • การออกแบบนิเทศศิลป์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ออกแบบภายใน
  • นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
  • นาฏศิลป์ไทยศึกษา
  • ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
  • ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 28)
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล
  • เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอลและบรรจุภัณฑ์
  • เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์-ภาคพิเศษ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 31)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยาประยุกต์
  • สถิติประยุกต์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
  • การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
  • (หน้า 33)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • (หน้า 36)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 37)
 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • สุขภาพและความงาม
  • นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • (หน้า 39)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกศน. จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ หรือภาค หรือสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT/O-NET ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่ม เติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: